Akustické studie

Akustické studie jsou zpracovávány pro účely územního a stavebního řízení dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, případně dle specifických požadavků zákazníka. Smyslem akustické studie je posouzení vlivu zdrojů hluku na chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a dále na chráněný vnitřní prostor staveb.

  • Hluková zátěž venkovního prostoru je zpracovávána výpočetním programem Hluk+,  verze 12 profi  (ČSN ISO 9613-2)

  • Výpočet vzduchové neprůzvučnosti je prováděn výpočetním programem NEPrůzvučnost 2010 - dle J. Čechura: Stavební fyzika 10, ČVUT 1997   a ČSN EN ISO 717-1 a ČSN EN ISO 717-2 (1998).

Kdo je zákazníkem pro zpracování akustické studie?

Projekční kanceláře, firmy, obce, úřady, soukromé subjekty.

Plánujete výstavbu nové provozovny nebo její rekonstrukci?

Akustická studie posoudí, jakým způsobem se změní celková hluková situace okolí stavby vlivem hlukových emisí z nových zdrojů hluku (provoz vzduchotechnických systémů, technologie výroby, doprava související s provozem stavby apod.).

Plánujete stavbu nebo rekonstrukci rodinného domu/bytu v blízkosti železniční trati, významné silnice, průmyslového areálu, restaurace apod?

Akustická studie objektivně posoudí vliv těchto zdrojů hluku na kvalitu vašeho bydlení z pohledu hlukových imisí.