Měření/stanovení hluku

Stanovení hluku v mimopracovním prostředí měřením

Jedná se o měření zdrojů hluku z provozu průmyslových areálů, provozoven, vzduchotechnických systémů, restaurací, diskoték, železniční a silniční dopravy apod. Ve vnitřních prostorách staveb mohou být zdroji hluku  např. výtahy, výměníkové stanice, sousední provozovny, doprava apod.

Měření obvykle slouží jako podklad při rozhodování státních úřadů např. orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušná hygienická stanice), stavebního úřadu, drážního úřadu apod. Zákazník však může požadovat měření hluku i pro jiné účely - např. posouzení kvality oken, nastavení hlukových parametrů diskotéky apod.

  • Stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve  venkovním prostoru (měřením nebo výpočtem)

  • Stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  ve vnitřním prostoru stavby

  • Měření vzduchové neprůzvučnosti metodou „celek – silniční hluk“

 

Měření hluku v pracovním prostředí 

Účelem měření je stanovit expozici hluku při výkonu profese. Zdrojem hluku v pracovním prostředí je zpravidla provoz strojního zařízení, práce s ručním nářadím, manipulace, provoz vzduchotechnického systému apod. Měření obvykle slouží jako podklad pro zpracování návrhu kategorizace prací nebo zákazník předkládá výsledky měření orgánu ochrany veřejného zdraví (příslušná hygienická stanice), může však sloužit i jiným účelům.

  • Stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku v pracovním prostředí                  na pracovních místech pro stanovení expozice hluku