akustické studie

Akustické studie jsou zpracovávány pro účely územního a stavebního řízení dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, případně dle specifických požadavků zákazníka. Smyslem akustické studie je posouzení vlivu zdrojů hluku na chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a dále na chráněný vnitřní prostor staveb.

Pokud budujete novou provozovnu, výrobní halu nebo polyfunkční stavbu, posoudí akustická studie vliv stavby na celkovou hlukovou situaci v okolí.

Pokud stavíte či rekonstruujete rodinný nebo bytový dům v blízkosti železniční trati, významné silnice, průmyslového areálu nebo třeba restaurace, posoudí akustická studie vliv těchto zdrojů hluku na kvalitu vašeho bydlení z pohledu hlukových imisí.

Našimi zákazníky jsou především projekční kanceláře, firmy, obce a úřady, ale také soukromé subjekty.


Nabízíme Vám:


zpracování akustické studie, která posoudí, jakým způsobem se změní celková hluková situace posuzovaného území vlivem hlukových emisí z nových zdrojů hluku umístěných do území (provoz vzduchotechnických systémů, technologie výroby, doprava související s provozem stavby apod.),

zpracování akustické studie, která posoudí hlukovou zátěž venkovního prostoru, chráněného venkovního a vnitřního prostoru projektované stavby (vliv hluku z dopravy, vliv hluku ze stacionárních zdrojů).


Máte další dotazy nebo chcete nabídku na míru?