mikroklimatické parametry

Na rovnováhu tepelné bilance člověka mají obecně vliv zejména tři vzájemně propojené
veličiny charakterizující pracovní prostředí - teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu
a rychlost proudění vzduchu. Dalšími důležitými faktory jsou pak také energetický výdej
pracovníka a tepelný odpor jeho oděvu.

Při zvyšování teploty ovzduší na pracovišti dochází ke snížení pracovní výkonnosti, k vyšší únavě a nesoustředěnosti, což může vést ke vzniku pracovních úrazů. Při déle trvající tepelné zátěži pak může dojít až k akutním poruchám zdraví z horka. Působení nízkých teplot vede k omezení průtoku krve kůží, stoupá krevní tlak a srdeční frekvence, zvyšuje se spotřeba kyslíku. Může dojít k poklesu teploty tělesného jádra, nastává oslabené dýchání, zpomaluje se srdeční frekvence.

Při nízké relativní vlhkosti pracovního ovzduší dochází k extrémnímu vysušování sliznic, škodlivé
částice a mikroorganismy snáze pronikají do lidského těla a mohou způsobit např. záněty
dýchacích cest či kožní onemocnění.
Při vysoké relativní vlhkosti v prostředí dochází k výraznému zvýšení výskytu plísní, bakterií a roztočů, což může vést k dýchacím potížím, bolestem hlavy a krku apod.

Nižší rychlosti proudění vzduchu vyvolávají pocit stojatého ovzduší a působí negativně na pocit pracovní pohody. Vyšší rychlosti způsobují rychlým odpařováním potu nežádoucí ochlazování částí nebo celého těla, což může vést k celé řadě zdravotních potíží.

Měření mikroklimatických parametrů obvykle slouží jako podklad pro zpracování kategorizace prací, pro potřeby orgánu ochrany veřejného zdraví, zákazník si může měřením také ověřit parametry instalované technologie.


Nabízíme Vám:

měření mikroklimatických parametrů
(teplota, rychlost proudění, relativní vlhkost, atmosférický tlak).


Výsledky měření vyhodnocujeme v souladu s platnou legislativou.

Máte další dotazy nebo chcete nabídku na míru?